Historia szkoły

II Liceum Ogólnokształcące powstało w wyniku decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile z dnia 27 sierpnia 1991 roku o powstaniu z dniem 1 września 1991r. Liceum Ogólnokształcącego.

Początkowo wraz z Kolegium Nauczycielskim (powstałym na bazie Studium Nauczycielskiego), a od 1996r. z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, liceum tworzyło Zespół Szkół, którego dyrektorem był mgr Zygmunt Cieplik. Kadrę pedagogiczną głównie stanowili pracownicy byłego Studium Nauczycielskiego.

W roku szkolnym 1991/1992 szkołę tworzyły trzy oddziały klas pierwszych – jedna o profilu humanistycznym, dwie o profilu pedagogicznym oraz łącznie osiem oddziałów klas drugich, trzecich, czwartych realizujących danwy program Studium Nauczycielskiego. Następny rok przyniósł kolejną zmianę. Odtąd wszystkie klasy zaczęły realizować program LO o profilu ogólnym. Tak jest do dzisiaj. Przez prawie dwa lata uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od trzeciej klasy zaczyna się kształcenie kierunkowe. Z początkiem roku szkolnego 1992/1993 są to następujące kierunki: humanistyczny, biologiczno – chemiczny, matematyczno – informatyczny, a od roku 1999/2000 doszedł kierunek językowy (język niemiecki). Zajęcia kierunkowe mają na celu przygotowanie ucznia do egzaminu dojrzałości, wyboru kierunku studiów w przyszłości. Dlatego młodzież może wybrać takie przedmioty jak: matematyka, informatyka, historia, geografia, fizyka, biologia, historia sztuki, historia muzyki, język polski, języki obce.

Rok 1999 to kolejna transformacja w naszym kraju. Nastąpił nowy podział administracyjny Polski. Tym samym zmieniły się zasady finansowania i zarządzania placówkami oświatowo – wychowawczymi.

Potrzebą chwili stało się wyodrębnienie II Liceum Ogólnokształcącego
z Zespołu Szkół i nadanie mu statusu samodzielnej placówki oświatowej.
Z dniem 1 września 1999 roku na mapie oświatowej naszego regionu pojawiła się „nowo – stara” szkoła średnia. Dyrektorem samodzielnego II Liceum Ogólnokształcącego została mgr Elżbieta Jasińska – Łukaszewicz (mgr biologii), a wicedyrektorem mgr Mariola Sikorska – Glinka (mgr filologii polskiej).

Życie pokazuje kolejny raz, iż to nie koniec zmian. Reforma oświaty sprawiła, że od 1 września 2002 roku zaczną funkcjonować licea profilowane. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz młodzież podejmą działania o stworzenie takich form kształcenia, aby odpowiadały one potrzebom rynku i przyszłym uczniom.

Dyrektorzy

1. Cieplik Zygmunt – dyrektor szkoły w latach 1991 – 1999.

Pierwszy dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego.
W 1961 roku, po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Tucholi, kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Słupsku na kierunku: muzyka i śpiew. Po jej ukończeniu w 1963 roku podjął pracę w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Wałczu. Ucząc, jednocześnie studiował pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując w 1970 roku tytuł magistra pedagogiki. Nauczał takich przedmiotów jak: pedagogika, psychologia, wychowanie muzyczne, gra na instrumencie. W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił następujące funkcje:
-wicedyrektora Studium Wychowania Przedszkolnego w Wałczu
(1976 – 1978)
-dyrektora Poradni Zawodowej w Wałczu (1978 – 1979)
-inspektora oświaty (1979 – 1980)
W 1980 roku otrzymał nominację na dyrektora Studium Wychowania Przedszkolnego (od 1982 r. Zespół Szkół Pedagogicznych, a od 1984 r. Studium Nauczycielskie). Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile w 1991roku w miejsce Studium Nauczycielskiego utworzono Zespół Szkół , w skład którego weszły: II Liceum Ogólnokształcące, Kolegium Nauczycielskie, a nieco później także Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Funkcję dyrektora Zespołu Szkól objął mgr Z. Cieplik. Pełnił ją do chwili przejścia na emeryturę (1999r.)

2. Jasińska – Łukaszewicz Elżbieta – dyrektor szkoły od 1999r.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra biologii. W 1976r. rozpoczęła pracę w Studium Wychowania Przedszkolnego
w Wałczu (dzisiejszy Zespół Kolegiów Nauczycielskich) nauczając takich przedmiotów jak: biologia z higieną i ochroną środowiska, przygotowanie do życia w rodzinie, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, filozofia, podstawy nauczania przyrody z metodyką, podstawy ekologii.
W trakcie swojej pracy zawodowej pełniła funkcję:
-kierownika internatu (1982 – 1986) Studium Nauczycielskiego
-wojewódzkiego lidera przedmiotowego w zakresie biologii w programie „Nowa Matura” (1996 – 2000)
-doradcy metodycznego z biologii w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Pile (1997 – 1999)
-kierownika praktyk pedagogicznych w Zespole Szkół – Kolegium Nauczycielskim w Wałczu.
Obecnie sprawuje funkcję członka Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (od 1999r.)
i egzaminatora OKE w Poznaniu (od 2001r.).
Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego:
-studia podyplomowe „Szkoła Promująca Zdrowie” (1995 – 1996)
-studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie Szkołą oraz Placówką Oświatową (2000r)
-kurs specjalny dla nauczycieli przedmiotu „Przysposobienie do życia
w rodzinie” (1986 – 1987)
-kurs: Dyrektor organizatorem mierzenia jakości pracy szkoły (2000r.)
-warsztaty w zakresie oceniania i egzaminowania z biologii w szkole średniej (2000r.).
Brała czynny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych przez MEN ; w spotkaniach liderów biologii Regionalnego Zespołu ds. Egzaminatorów Programu Nowa Matura. Jest współautorem zintegrowanych ćwiczeń terenowych dla studentów i uczniów pod hasłem „Uczyć inaczej”. Z sukcesami przygotowywała młodzież do olimpiad przedmiotowych: biologicznej i wiedzy ekologicznej.

3. Tuderek Zdzisław – wicedyrektor szkoły w latach 1991 – 1994
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie w 1964 roku, kierunek: filologia polska. W latach 1964 – 1978 był nauczycielem języka polskiego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego
w Wałczu. W roku 1978 rozpoczął pracę w Studium Nauczycielskim
w Wałczu, w którym uczył języka polskiego i pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Z chwilą powołania Zespołu Szkół i wydzielenia w nim liceum ogólnokształcącego był współprojektantem kształcenia kierunkowego. Przez wiele lat prowadził koło literackie AWANGARDA, które zrzeszało młodych pisarzy i upowszechniało ich twórczość. Był opiekunem ideowym organizacji ZHP oraz troszczył się o rozwój samorządności wśród młodzieży.
Od roku 1994 roku do chwili obecnej pełni funkcję burmistrza miasta Wałcza.

4. Sikorska – Glinka Mariola – wicedyrektor szkoły od 1994 r.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister filologii polskiej.
W latach 1981 – 1982 była zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnicy. Od 1982 do 1983 roku pracowała w Szkole Podstawowej nr 1
w Wałczu. W 1983r. została przyjęta do pracy w Zespole Szkół Pedagogicznych (obecny zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu) na stanowisko nauczyciela języka polskiego. 1 września 1994 roku otrzymała nominację na wicedyrektora Zespołu Szkół w Wałczu odpowiedzialnego za sprawy II Liceum Ogólnokształcącego. Pełni ją do dzisiaj.
Jest współinicjatorem założenia przy II Liceum Ogólnokształcącym Klubu Profilaktyczno – Terapeutycznego i Stowarzyszenia „SZANSA”.
W czasie swojej pracy zawodowej pełniła funkcję opiekuna Rady Młodzieżowej i gazetki „Nasza Twórczość”, prowadziła Koło Polonistyczne, skutecznie przygotowywała uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego m. in.:
-Studium Podyplomowe Filologii Polskiej (1988/1989)
-kurs pomiaru dydaktycznego
-kurs komputerowy
-doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu „Przysposobienie do życia w rodzinie”
-warsztaty: „Aktywne metody nauczania na lekcjach języka polskiego” (1998/1999)
-warsztaty: „ABC komunikowania się” (1994/1995).

Dodaj komentarz

Or