PSO

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r.
 2. Statut Szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu.
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół

(Dz. U. Nr 00, poz. 977).

 

Ustalenia ogólne

 

 1. Przedmiotowy System Oceniania powstał na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, stąd wszystkie zapisy w nim zawarte są zgodne z WSO i obowiązującymi przepisami. Wszystkie zagadnienia nieuregulowane w niniejszym dokumencie są uregulowane w WSO.

 

 1. W związku ze specyfiką poszczególnych przedmiotów występują różne formy                         i kryteria oceniania, jednak ogólne zasady oceniania prac pisemnych, a w szczególności zasady ustalania ocen semestralnych i rocznych, są jednolite dla wszystkich przedmiotów.

 

 1. Nauczyciel każdego przedmiotu zawiera z uczniem kontrakt na sposób oceniania, zgodny ze statutem szkoły i WSO.

 

Cele szczegółowe oceniania

 • 1) zapoznanie uczniów z wymaganiami programowymi
 • 2) dostarczenie nauczycielowi możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia (szczególnie w zakresie umiejętności), jak również umożliwienie poznania przez nauczyciela obiektywnych osiągnięć uczniów i jego postępów
 • 3) wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny
 • 4) rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy
 • 5) rozwijanie pozytywnych motywacji i wdrażanie do systematycznej pracy
 • 6) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia
 • 7) zapobieganie niepowodzeniom w nauce
 • 8) wspieranie kariery ucznia
 • 9) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach
  i osiągnięciach ich dzieci

 

 

 

 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć.

1) Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 1. a) pisemne prace klasowe
 2. b) prace testowe (testy nauczycielskie i standaryzowane)
 3. c) pisemne kartkówki
 4. d) wypracowania
 5. e) pisemna analiza źródeł historycznych
 6. f) wypowiedzi ustne
 7. g) prace domowe
 8. h) praca na lekcji
 9. i) praca w grupie
 10. j) aktywność na lekcji
 11. k) uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych i konkursach
 12. l) przygotowanie i wygłoszenie referatu
 13. m) praca dodatkowa
 14. n) zachowanie

2) szczegółowe zasady oceniania znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

 1. Organizacja i zasady pracy:
 • – sprawdziany pisemne są obowiązkowe,
 • – uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym rozwiązuje zadania na lekcjach oraz odrabia prace domowe,
 • – dla przedmiotów nauczanych jedną godzinę w tygodniu uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów); dla przedmiotów nauczanych dwie i więcej godzin w tygodniu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie dwa razy w semestrze,
 • – w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 1. Procentowy sposób oceniania osiągnięć ucznia

 

0 – 29% – ocena niedostateczna

30 – 49% – ocena dopuszczająca

50 – 74 % – ocena dostateczna

75 – 89% – ocena dobra

90 – 100% ocena bardzo dobra

95 – 100% + zadanie (-a) wykraczające poza program = ocena celująca

 

 

 

Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

 

 

 

Języki obce (język angielski i język niemiecki)

Celujący

 • – pełna realizacja sformułowanego polecenia, bezbłędna wymowa lub intonacja , pojedyncze błędy językowe, stosowane struktury leksykalno-gramatyczne wykraczające poza program, oryginalność prezentacji

 

Bardzo dobry

 • – pełna realizacja sformułowanego polecenia, dopuszczalne nieliczne błędy w wymowie i intonacji oraz błędy językowe, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych zawartych w programie

 

 

 

 

Dobry

 • – drobne uchybienia w realizacji sformułowanego polecenia, dopuszczalne błędy
  w wymowie i intonacji oraz błędy językowe nie zakłócające komunikacji, stosowanie większości struktur gramatyczno-leksykalnych zawartych w programie

 

Dostateczny

 • – częściowa realizacja sformułowanego polecenia, liczne błędy w wymowie i intonacji oraz strukturach gramatyczno-leksykalnych, mało urozmaicone i powtarzające się struktury gramatyczno-leksyklane, częściowe zakłócenie komunikacji

 

Dopuszczający

 • – fragmentaryczna realizacja sformułowanego polecenia, bardzo liczne błędy w wymowie i intonacji oraz strukturach gramatyczno-leksykalnych, ubogie struktury gramatyczno-leksyklane, zakłócenie komunikacji

 

Niedostateczny

 • – niezrealizowane polecenia, brak komunikacji pomimo pytań pomocniczych nauczyciela, rażące błędy w wymowie, intonacji, strukturach gramatyczno-leksykalnych uniemożliwiających komunikację.

 

Historia

Ocena celująca

Uczeń

– krytycznie analizuje proces dziejowy, wykorzystując zasady naukowego badania przeszłości

– wykorzystuje wiedzę historyczną w nowych sytuacjach poznawczych

– samodzielnie stosuje różne metody interpretacji źródeł historycznych

– prezentuje swoją wiedzę w sposób logiczny i uporządkowany

– legitymuje się umiejętnością korelacji między różnymi przedmiotami przy konstruowaniu syntez i analiz

historycznych

– posługuje się poprawną polszczyzną

– osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach historycznych

– stosuje zasady polemiki naukowej

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń

– opisuje różne aspekty procesu historycznego w całej jego złożoności

– ocenia samodzielnie fakty, postacie, zjawiska, doskonale zna mapy

– krytycznie analizuje zjawiska historyczne

– prezentuje własne stanowisko w oparciu o krytyczną analizę zjawisk historycznych

– porównuje fakty i zjawiska z uwzględnieniem stopnia i dynamiki zmian w różnych epokach historycznych

– samodzielnie stawia i rozwiązuje problemy historyczne

– przetwarza i integruje wiedzę z różnych źródeł historycznych

– konstruuje syntezy historyczne i przedstawiać je w formie pisemnej

– odróżnia opinie od faktów

– opanował od 90% do 100% treści programowych

 

Ocena dobra

Uczeń

– przedstawia materiał rzeczowy bez poważniejszych błędów

– ukazuje relacje i związki pomiędzy zjawiskami historycznymi, ale nie w pełni poprawnie

– poprawnie stosuje pojęcia i terminy historyczne, dość dobrze zna mapy

– odtwórczo, ale logicznie formułuje oceny i wyciąga wnioski

– umiejscawia fakty historyczne w czasie i przestrzeni, ale czasami zdarzają się mu błędy

– poprawnie stosuje analizę i syntezę źródeł historycznych

– formułuje i rozwiązuje, pod kierunkiem nauczyciela problemy historyczne

– opanował 70% do 89% treści programowych

 

Ocena dostateczna

Uczeń

– wykazuje się podstawową znajomością treści historycznych oraz ograniczoną umiejętnością analizy

przyczynowo – skutkowej

– w podstawowym zakresie opanował umiejętność umieszczania faktów w czasie i przestrzeni

– w niewielkim stopniu podejmuje próbę analizy i oceny zjawisk historycznych

– przeciętnie opanował umiejętność interpretacji źródeł historycznych

– poprawnie stosuje część terminologii i wyrażeń historycznych

– posługuje się przeciętnym językiem; operuje niewielkim zasobem słów

– opanował od 50% do 69% treści programowych

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń

– przedstawia prostą rekonstrukcję procesu dziejowego

– pomimo błędów, luk w wiedzy, potrafi przy pomocy nauczyciela opanować podstawowe wiadomości

i umiejętności niezbędne do dalszych etapów kształcenia

– wykazuje się niewielką znajomością terminologii historycznej i chronologii; błędnie lokalizuje wydarzenia w

czasie i przestrzeni

– słabo opanował umiejętność interpretacji źródeł historycznych

– wykazuje się niewielką znajomością mapy

– formułuje płytkie i niedojrzałe oceny i wnioski

– operuje prostym, ubogim językiem pod względem leksykalnym; częstym zjawiskiem jest zakłócona logikanarracji

 

Ocena niedostateczna

Uczeń

– nie potrafi umiejscowić wydarzeń w czasie i przestrzeni; nie zna zasad chronologii historycznej

– nie opanował znajomości mapy

– nie opanował podstawowych umiejętności i zasad interpretacji źródeł historycznych

– nie rozumie i nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, wykonać prostych zadań

– błędnie, niedojrzale i nielogicznie formułuje oceny i wnioski

– charakteryzuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki

– jest bierny na lekcji, nie stosuje żadnych form aktywności

– posługuje się prostym, niekomunikatywnym językiem

– nie potrafi opanować, przy pomocy nauczyciela, opanować podstawowych wiadomości i umiejętności, umożliwiających kontynuowanie edukacji na dalszym etapie kształcenia

– opanował do 29% treści programowych.

 

 

 

 

Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

 1. Formy kontroli:
 2. a) test lub praca pisemna – obejmuje materiał działu programowego (epoki). Termin ustalany jest z klasą z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie są poinformowani przez nauczyciela o zakresie sprawdzanych treści. Prace powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni.
 3. b) kartkówka – obejmuje 2-3 tematy lekcyjne; może być zapowiedziana lub nie zapowiedziana.
 4. c) odpowiedź ustna – obejmuje materiał bieżący (2-3 jednostki lekcyjne). Odpowiedź ustna nie jest zapowiedziana
 5. d) dłuższa praca pisemna (w tym referaty i prezentacje) – uczniowie otrzymują tematy prac pisemnych, maja określony czas na wykonanie zadania
 6. Inne formy:
 7. a) sprawdzenie pracy domowej
 8. b) ocena pracy ucznia na lekcji

 

 

Wiedza o społeczeństwie

Ocena niedostateczna

 • – Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

– ma poważne luki w wiedzy i umiejętnościach przewidzianych programem

– częściowo rozumie polecenia nauczyciela.

– zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć.

– poprawnie, z pomocą nauczyciela rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje pojęcia, procesy, zjawiska, dokumenty, postacie z życia publicznego itp.

– wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia.

– współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań

– prowadzi zeszyt przedmiotowy, ma luki w zapisach lekcji i pracach domowych

 

Ocena dostateczna

Uczeń:

– wykazuje ogólną orientację w treści zagadnień opracowanych na lekcjach

– rozumie polecenia i instrukcje

– zapamiętuje podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje, jednak zapamiętywanie dominuje nad ich zrozumieniem, umiejętności stosuje tylko w sytuacjach typowych

– próbuje dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk, wyciąga wnioski z dyskusji

– samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania

– uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych

– systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (zapisy z treści lekcji, wykonane ćwiczenia
i prace domowe)

 

Ocena dobra

Uczeń:

 • – wykazuje się wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych ( lekcja, podręcznik).
 • – nabyte umiejętności próbuje stosować w sytuacjach problemowych.
 • – zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny je
 • – aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
 • – umie poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce
 • – systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • – ma bogate wiadomości
 • – wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści
 • – umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w praktyce
 • – samodzielnie i poprawnie interpretuje wykresy, dane statystyczne, mapy i inne źródła
 • – uczestniczy w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym

Ocena celująca

Uczeń:

 • – wykracza poza treści nauczania przewidziane w programie
 • – wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach problematyką
 • – wiedzę czerpie z encyklopedii, leksykonów, wskazanych lektur, fragmentów
 • – wykonuje samodzielnie trudne zadania, podejmuje się wykonania zadań dodatkowych ( samodzielnie i w zespole) znacznie wykraczających poza postawę programową)
 • – uczestniczy w konkursach i olimpiadach i uzyskuje wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę

 

Wiedza o kulturze

 

ocena niedostateczna:

 • uczeń nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych

ocena dopuszczająca:

 • uczeń poprawnie przedstawia część tematu
 • w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne
 • wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania wiadomości ze źródeł

ocena dostateczna:

 • uczeń poprawnie przedstawia najistotniejsze elementy tematu
 • w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne
 • poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski

ocena dobra:

 • uczeń w pełni przedstawia temat
 • wykazuje się poprawnością merytoryczną
 • interpretuje dane z różnych źródeł informacji i poprawnie wyciąga wnioski
 • dostrzega logiczne związki w obrębie omawianych treści

ocena bardzo dobra:

 • uczeń wyczerpująco przedstawia temat
 • wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu faktów i wydarzeń
 • swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi do interpretacji zagadnień
 • wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk.

ocena celująca:

 • rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności, wykraczające poza program

 

 

Matematyka

celujący

 • – uczeń jest aktywny i samodzielny w działaniu,
 • – stosuje wiedzę matematyczną do rozwiązywania problemów wykraczających poza program danej klasy oraz w problemach z życia codziennego,
 • – osiąga sukcesy w konkursach matematycznych lub olimpiadzie,
 • – poszukuje ciekawostek matematycznych i oryginalnych rozwiązań oraz prezentuje je na zajęciach.

 

bardzo dobry

 • – uczeń analizuje i przeprowadza dowody twierdzeń matematycznych,
 • – stawia hipotezy i weryfikuje je,
 • – przeprowadza dyskusje rozwiązań,
 • – stosuje wiedzę matematyczną do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin,
 • – wykazuje zainteresowanie przedmiotem,
 • – rozwiązuje zadania dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.

 

dobry

 • – uczeń stosuje poprawnie język matematyczny,
 • – prawidłowo definiuje oraz interpretuje definicje i twierdzenia,
 • – poprawnie, sprawnie i samodzielnie wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia w celu rozwiązania danego problemu.

 

dostateczny

 • – uczeń samodzielnie i poprawnie wykonuje podstawowe działania na liczbach, zbiorach
  i wyrażeniach algebraicznych,
 • – posługuje się poznanymi metodami w rozwiązywaniu prostych zadań,
 • – poprawnie stosuje pojęcia matematyczne,
 • – czyta tekst matematyczny ze zrozumieniem.

 

dopuszczający

 • – uczeń wykonuje podstawowe działania rachunkowe objęte programem kształcenia
  o niewielkim stopniu trudności,
 • – odtwarza algorytmy postępowania przy rozwiązywaniu elementarnych zagadnień bez podawania uzasadnienia,
 • – praca ucznia związana z głębszą analizą problemu wymaga pomocy nauczyciela.

 

niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Fizyka

 

Ocena niedostateczna – uczeń ma bardzo duże braki w podstawowej wiedzy. Przy pomocy nauczyciela nie potrafi wyjaśnić podstawowych terminów fizycznych, analizować przebieg prostych zjawisk lub doświadczeń.

 

Ocena dopuszczająca (wymagania konieczne) – uczeń w sposób niepełny wyjaśnia podstawowe terminy fizyczne i analizuje przebieg prostych zjawisk i doświadczeń. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste problemy.

 

Ocena dostateczna (wymagania podstawowe) – uczeń wyjaśnia podstawowe terminy fizyczne, wymienia zastosowania praw fizycznych, analizuje zjawiska i doświadczenia na podstawie tabeli i wykresu. Samodzielnie rozwiązuję proste problemy.

 

Ocena dobra (wymagania rozszerzające) – uczeń stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych problemów o średnim poziomie trudności.

 

Ocena bardzo dobra (wymagania dopełniające) – uczeń opanował w pełnym zakresie umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej i standardach egzaminu maturalnego. Uczeń korzysta z różnych źródeł wiedzy przygotowując się do lekcji.

 

Ocena celująca (wymagania wykraczające) – uczeń wiedzą i umiejętnościami wykracza poza podstawę programowa. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania korzystając z różnych źródeł informacji. Osiąga sukcesy na konkursach fizycznych na szczeblu okręgowym i centralnym.

Chemia

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • – posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
 • – potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);
 • – umie formułować problemy oraz dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk;
 • – proponuje nietypowe rozwiązania;
 • – osiąga sukcesy w konkursach chemicznych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • – opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;
 • – wyprowadza, wyjaśnia i uzasadnia związki między poznanymi wielkościami chemicznymi;
 • – potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach;
 • – planuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty chemiczne, analizuje je i dokonuje opisu ;
 • – potrafi biegle pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązywać zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • – opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;
 • – poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań
  i problemów;
 • – potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej;
 • – umie zaplanować proste eksperymenty chemiczne, dokonać obserwacji i opisać ich wyniki;
 • – potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych;
 • – samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.

 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • – opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone
  w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia;
 • – umie posługiwać się nomenklaturą chemiczną, wzorami podstawowych związków;
 • – umie odczytywać dane z tablic i prostych wykresów,
 • – umie opisać proste eksperymenty,
 • – poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań
  i problemów;
 • – potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz rozwiązywać zadania obliczeniowe
  o niewielkim stopniu trudności.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • – ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;
 • – umie posługiwać się symbolicznym zapisem pierwiastków, prostych związków i reakcji chemicznych;
 • – rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 • – umie wykonać obserwacje prostych eksperymentów i opisać je,

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • – nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia;
 • – nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela napisać prostych wzorów chemicznych i prostych równań chemicznych;
 • – nie umie obserwować i opisywać zjawisk,
 • – nie umie interpretować wykresów i danych;
 • – w wypowiedziach popełnia poważne błędy merytoryczne.

 

Biologia

 

Ocena niedostateczna:

 1. bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy,
 2. brak zrozumienia prostych poleceń i nawet przy pomocy nauczyciela brak możliwości odtworzenia fragmentarycznej wiedzy,
 3. brak systematyczności i chęci do nauki.

 

Ocena dopuszczająca (wymagania konieczne K):

 1. znajomość podstawowych pojęć i prawidłowości biologicznych oraz zastosowanie ich do rozwiązywania prostych problemów,
 2. umiejętność opisu i wyjaśniania podstawowych procesów przyrodniczych.

 

Ocena dostateczna (wymagania podstawowe P):

 1. pełna znajomość pojęć i prawidłowości przyrodniczych oraz zastosowanie jej do rozwiązywania typowych problemów biologicznych,
 2. stosowanie wiadomości teoretycznych do opisu zjawisk biologicznych zachodzących w przyrodzie,
 3. podstawowa znajomość terminologii biologicznej służącej do opisu budowy organizmów i procesów biologicznych.

 

 

Ocena dobra (wymagania rozszerzające R):

 1. pełna znajomość pojęć i prawidłowości biologicznych i swobodne jej stosowanie do rozwiązywania typowych i łatwiejszych nietypowych problemów biologicznych,
 2. swobodne stosowanie prawidłowej terminologii biologicznej,
 3. umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków logicznych przy wyjaśnianiu mechanizmów procesów biologicznych, z niewielką pomocą nauczyciela,
 4. umiejętność zaplanowania prostych doświadczeń biologicznych mających za zadanie udowodnienie postawionych hipotez,
 5. wyciąganie prawidłowych wniosków z doświadczeń,
 6. prawidłowa analiza wyników doświadczeń przedstawionych w formie: opisowej, wykresów i diagramów.

 

Ocena bardzo dobra (wymagania dopełniające D):

 1. pełna znajomość pojęć i prawidłowości biologicznych i biegłe jej stosowanie do rozwiązywania różnych problemów biologicznych,
 2. biegłe stosowanie prawidłowej terminologii biologicznej,
 3. samodzielna umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków logicznych przy wyjaśnianiu mechanizmów procesów biologicznych,
 4. umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia doświadczeń o różnym stopniu trudności potrzebnych do rozwiązania typowych i nietypowych problemów biologicznych,
 5. biegłe wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 6. prawidłowa i dogłębna analiza wyników różnych doświadczeń.

 

Ocena celująca (wymagania wykraczające W):

 1. znajomość materiału wykraczająca poza przedstawiony w programie nauczania,
 2. samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań,
 3. udział z sukcesem w konkursach i Olimpiadzie Biologicznej.

 

 

Geografia

 

OCENA CELUJĄCA:

 • – w trakcie wypowiedzi pisemnych i ustnych uczeń prezentuje wiedzę poprawną merytorycznie i wyraźnie wykraczającą poza program
 • – swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi
 • – sprawnie lokalizuje zjawiska na mapie
 • – wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk

OCENA BARDZO DOBRA:

 • – w trakcie wypowiedzi pisemnych i ustnych uczeń wyczerpująco i poprawnie przedstawia temat
 • – swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi
 • – sprawnie lokalizuje zjawiska na mapie
 • – wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk

OCENA DOBRA:

 • – w trakcie wypowiedzi pisemnych i ustnych uczeń w pełni i poprawnie merytorycznie przedstawia temat
 • – opanował programową wiedzę
 • – lokalizuje zjawiska na mapie
 • – interpretuje dane z różnych źródeł informacji
 • – wyciąga poprawne wnioski i dostrzega związki w obrębie omawianych treści

OCENA DOSTATECZNA:

 • – w trakcie wypowiedzi pisemnych i ustnych uczeń przedstawia najistotniejsze elementy wiedzy
 • – w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne
 • – lokalizuje ważniejsze zjawiska na mapie
 • – korzysta z różnych źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

 • – w trakcie wypowiedzi pisemnych i ustnych uczeń przedstawia niezbędną do kontynuowania nauki część wiedzy
 • – w wypowiedziach często pojawiają się błędy merytoryczne
 • – lokalizuje najważniejsze zjawiska na mapie
 • – wykazuje się podstawową umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji

OCENA NIEDOSTATECZNA:

 • – uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą
 • – braki wiedzy i umiejętności uniemożliwiają poznawanie kolejnych partii materiału (kontynuowanie nauki)

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Poziom osiągnięć koniecznych

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

 • – zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela umieć je odtworzyć,
 • – poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, procesy, dokumenty, postacie życia publicznego itp.
 • – wykonać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,
 • – współpracować w zespole w trakcie wykonywania zadań,
 • – prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 

Poziom osiągnięć podstawowych

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

 • – rozumieć polecenia i instrukcje,
 • – zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować,
 • – rozumieć podstawowe omawiane zagadnienia,
 • – dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk,
 • – umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
 • – systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 

Poziom osiągnięć rozszerzających

Na ocenę dobrą uczeń powinien:

 • – znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować,
 • – rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym,
 • – uogólniać i formułować wnioski,
 • – zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów na forum klasy,
 • – aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 • – wykazywać zainteresowanie omawianą na lekcjach problematyką,
 • – systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 

Poziom osiągnięć dopełniających

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełnić takie wymagania jak na ocenę dobrą , a ponadto:

 • – wykazywać zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularno-naukową dotyczącą omawianych treści,
 • – umieć oceniać otaczającą rzeczywistość społeczną-polityczną zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości,
 • – kierować się dobrem ogółu przy podejmowaniu decyzji, negocjować stanowisko, osiągnąć kompromis,
 • – uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym.

 

Poziom osiągnięć ponadprogramowych

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać takie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą , a ponadto:

 

 • – uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę,
 • – podejmować się wykonania zadań (indywidualnie lub w zespole) dodatkowych, znacznie wykraczających poza podstawę programową.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia powyższych kryteriów.

 

 

 

Informatyka

Ocena celująca

 • – uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
 • – samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz prezentuje je podczas lekcji,
 • – biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów programowych, proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
 • – osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim , centralnym lub krajowym.

Ocena bardzo dobra

 • – opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie ,
 • – sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach ,
 • – wykazuje zainteresowanie przedmiotem, wykonuje dodatkowe zadania na rzecz szkoły.

Ocena dobra

 • – opanował bardziej złożone programowe treści nauczania,
 • – poprawnie stosuje umiejętności i wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne przydatne w szkolnej i pozaszkolnej działalnoś

 

Ocena dostateczna

 • – opanował wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu złożoności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 • – rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne dające się wykorzystać
  w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Ocena dopuszczająca

 • – opanował treści programowe niezbędne w dalszym uczeniu się danego przedmiotu oraz potrzebne w życiu,
 • – ma braki w opanowaniu treści programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 • – rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności lub rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne pod kierunkiem nauczyciela.

Ocena niedostateczna

Nie spełnia wymagań na ocenę dostateczną

 

Wychowanie fizyczne

Ocena celująca

 • – Uczeń spełnia wszystkie wymagania ocenę bardzo dobrą.
 • – Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.
 • – Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych, reprezentuje szkołę w zawodach.
 • – Wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórcza postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie.

Ocena bardzo dobra

 • – Uczeń całkowicie opanował materiał podstawy programowej.
 • – Prowadzi sportowy i higieniczny tryb ż
 • – ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie w odpowiednim tempie dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
 • – Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je
  w praktycznym działaniu.
 • – Systematycznie doskonali swoje sprawności motoryczne i wykazuje duże postępy
  w osobistym usprawnieniu.
 • – Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
 • – Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych.

Ocena dobra

 • – Uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej.
 • – Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną
 • – Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.
 • – Posiadane wiadomości potrafi wykorzysta_ w praktyce przy pomocy nauczyciela.
 • – Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wskazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.
 • – Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń
 • – Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych poza szkolnych charakterze sportowo– rekreacyjnym.

 

Ocena dostateczna

 • – Uczeń opanował materiał podstawowy programowej na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
 • – Dysponuje przeciętna sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie,
  w nieodpowiednim tempie z większymi błędami technicznymi.
 • – Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym.
 • – W jego wiadomościach zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które nie potrafi wykorzystać w praktyce.
 • – Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
 • – Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku
  do kultury fizycznej.

 

Ocena dopuszczająca

 • – Uczeń nie opanował materiał podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne luki.
 • – Jest mało sprawny fizycznie.
 • – Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
 • – Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.
 • – Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu.
 • – Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

Ocena niedostateczna

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Celujący

 • – uczeń opanował treści wykraczające poza zakres programu nauczania
 • – posiada organizacyjne uprawnienia o charakterze obronnym, np. młodszy ratownik WOPR, ratownik drogowy, skoczek spadochronowy, instruktor PCK, ZHP, płetwonurek, stopnie mistrzowskie sztuk walki itp.

bardzo dobry

 • – uczeń opanował pełny zakres treści programu
 • – samodzielnie rozwiązuje zadanie i problemy
 • – jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach)
 • – bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, koryguje błędy rówieśników

dobry

 • – samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji
 • – samodzielnie wykonuje typowe zadanie o niewielkim stopniu złożoności
 • – poprawnie wykonuje działania ratownicze, potrafi dobrać potrzebny sprzęt i środki ratownicze

dostateczny

 • – uczeń ukierunkowany przez nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji
 • – samodzielnie wykonuje proste zadanie w trakcie zajęć

dopuszczający

 • – uczeń z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania
 • – opanował konieczne treści i umiejętności

niedostateczny

uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą

 

 

Historia i społeczeństwo

Zakresy wymagań dla poszczególnych ocen szkolnych.

Ocena celująca (6)

Uczeń posiada rozległą wiedzę, świadczącą o uzdolnieniach humanistycznych, buduje złożoną                     i problemową narrację historyczną, jest bardzo aktywny na lekcji i wykonuje dodatkowe zadania, uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.

Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową, wykazuje zainteresowanie przedmiotem, wykorzystuje różne źródła wiedzy, buduje dojrzałą narrację historyczną opartą na gruntownej wiedzy i łączeniu wydarzeń w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, jest aktywny na lekcji oraz uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach                           i olimpiadach.

Ocena dobra (4)

Uczeń posiada niewielkie braki w zakresie wiedzy; umiejscawia w czasie i przestrzeni wydarzenia i procesy historyczne, poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności i wymagające opanowania umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, jest aktywny podczas zajęć lekcyjnych.

Ocena dostateczna (3)

Uczeń wykazuje przeciętne opanowanie materiału przewidzianego programem, wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna, słabo łączy wydarzenia w ciągi przyczynowo-skutkowe, przy pomocy nauczyciela poprawnie wykonuje zadania, samodzielnie interpretuje łatwe źródła, buduje krótką narrację historyczną.

Ocena dopuszczająca (2)

Uczeń wykazuje spore luki w wiadomościach objętych programem, ale jest w stanie je uzupełnić, przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania związane z umiejętnościami określonymi w podstawie programowej, jest mało aktywny na lekcji.

Ocena niedostateczna (1)

Luki w wiadomościach posiadanych przez ucznia są trudne do uzupełnienia, uczeń notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela; odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcji.

 

Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

 1. Formy kontroli:
  1. a) test lub praca pisemna – obejmuje materiał działu programowego (epoki). Termin ustalany jest z klasą z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie są poinformowani przez nauczyciela o zakresie sprawdzanych treści. Prace powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni.
  2. b) kartkówka – obejmuje 2-3 tematy lekcyjne; może być zapowiedziana lub nie zapowiedziana.
  3. c) odpowiedź ustna – Obejmuje materiał bieżący (2-3 jednostki lekcyjne). Odpowiedź ustna nie jest zapowiedziana.
 2. Inne formy:
  1. a) sprawdzenie pracy domowej
  2. b) ocena pracy ucznia na lekcji

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA
WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE

 

 1. Do obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
 1. a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;
 2. b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;
 3. c) aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć;
 4. d) napisanie każdej pracy pisemnej;
 5. e) usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 6. f) wykonywanie zadań domowych;
 7. g) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych wymaganych przez nauczyciela i wynikających z realizowanego programu nauczania;
 8. h) systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności.
 9. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.
 10. Wniosek, o którym mowa w ust.2 uczeń lub jego rodzice składają do nauczyciela w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
 11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust.2 oraz ustalić termin i sposób poprawy przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 12. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia określonych w ust.1
 13. Nauczyciel przypomina wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega.
 14. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy
  i umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
 15. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

 

 

 

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2014 z dnia 18 września 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Or