Statut szkoły

Statut

 

 

STATUT

II Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu, zwane dalej „szkołą”,
  jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną o 3-letnim cyklu kształcenia.
 2. Liceum ma swoją siedzibę w Wałczu przy ul. Bydgoskiej 52.
 • 2
 1. Liceum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
  Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) oraz niniejszego statutu.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wałecki, natomiast organem, który sprawuje nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 3. Szkoła została utworzona na mocy Uchwały Nr XXX/232/2002 Rady Powiatu
  z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zmiany aktów założycielskich Zespołów Szkół
  i Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu.
 4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej,
  Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego zwanego dalej „Radą Młodzieżową”.
 5. Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
 6. W II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu poczet sztandarowy funkcjonuje według zasad zawartych w Regulaminie Pocztu Sztandarowego.
 • 3
 1. Organ prowadzący szkołę zapewnia jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki
  do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych, a także odpowiada
  za jej działalność.
 • 4
 1. Kształcenie w szkole jest oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim z uwzględnieniem umiejętności uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2-4 zajęć edukacyjnych, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Dopuszcza się możliwość tworzenia nowych kierunków w związku
  z potrzebami środowiska lokalnego.
 3. Zmiana kierunku kształcenia w trakcie nauki jest możliwa pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.
 4. Zasady i tryb przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 • 5
 1. Celami działania szkoły przy współpracy z rodzicami są:

1.1.   kształcenie i wychowanie młodzieży, a także jej przygotowanie do nauki
w szkołach wyższych oraz do życia we współczesnym świecie,

1.2.   zapewnienie niezbędnych warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami
i możliwościami psychofizycznymi,

1.3.   rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie
w duchu tolerancji i humanizmu,

1.4.   umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia,

1.5.   sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 1. Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji zawarte są w programie wychowawczym
  i profilaktycznym szkoły.
 2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
  i pozaszkolnych:

3.1.   za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,

3.2.   za bezpieczeństwo uczniów podczas każdej przerwy odpowiada nauczyciel dyżurujący na podstawie opracowanego przez dyrektora szkoły planu dyżurów,

3.3.   podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły (np.: wyjście do kina, teatru, muzeum) za bezpieczeństwo młodzieży odpowiadają nauczyciele obowiązkowo uczestniczący w tych zajęciach,

3.4.   za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach szkolnych odpowiadają nauczyciele szkoły w nich uczestniczący, wedle następujących zasad:

3.4.1.      1 opiekun za 15 uczestników przy przejazdach środkami komunikacji publicznej,

3.4.2.      1 opiekun na 10 uczestników na szlakach wodnych oraz górskich
do wysokości 1000 m n.p.m.,

3.4.3.      wycieczki wysokogórskie muszą mieć zapewnioną opiekę wykwalifikowanego przewodnika,

3.4.4.      kierownikami wycieczek mogą być nauczyciele, którzy legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek i obozów wędrownych,

3.4.5.      opiekunami na wycieczkach mogą być rodzice pod warunkiem zgłoszenia przez nich pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami bezpieczeństwa i obowiązku ich przestrzegania.

 1. W realizacji celów wychowawczych szkoła współpracuje z kościołem rzymskokatolickim, a w miarę potrzeb także z innymi kościołami oraz organizacjami wychowawczymi i kulturalnymi.
 2. Zadania wychowawcze szkoła realizuje w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnychi pozaszkolnych, w szczególności:

5.1.   tworzy warunki do rozwoju umysłowego uczniów uzdolnionych przez organizowanie kół zainteresowań, pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania; tworzenie kół zainteresowań jest uzależnione od potrzeb, posiadanych możliwości kadrowych i środków materialnych,

5.2.   rozbudza u uczniów przywiązanie do tradycji, regionu i szkoły poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” oraz Rodziną Szkół Tischnerowskich, organizowanie tradycyjnych imprez
i uroczystości szkolnych; jedną z nich jest Dzień Patrona obchodzony 12 marca,
który może być wolny od zajęć dydaktycznych; pozostałe stałe imprezy
i uroczystości są wpisane do programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

 1. W realizacji zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa,
  a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, oraz Konwencji „O Prawach Dziecka” przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989r.

Rozdział III

Organy szkoły i ich kompetencje

 • 6
 1. Organami szkoły są:

1.1.   Dyrektor Szkoły,

1.2.   Rada Pedagogiczna,

1.3.   Rada Rodziców,

1.4.   Rada Młodzieżowa.

 1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Młodzieżowa uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego
  i niniejszym statutem.
 • 7
 1. Dyrektor szkoły kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

2.1.   sprawowanie nadzoru pedagogicznego i składanie informacji Radzie Pedagogicznej
z jego realizacji,

2.2.   sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków dla ich wszechstronnego rozwoju,

2.3.   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie i organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej działalności szkoły,

2.4.   realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

2.5.   współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

2.6.   kierowanie pracą Rady Pedagogicznej,

2.7.   nadzór nad dokumentacją personalną, pedagogiczną i archiwalną,

2.8.   kierowanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

2.9.   budowanie tradycji i obrzędowości szkoły,

2.10.                   realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela,

2.11.                   kierowanie pracami komisji szkolno-rekrutacyjnej oraz państwowej komisji egzaminu maturalnego,

2.12.                   zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

2.13.                   sprawowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę,

2.14.                   administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie
z przyjętym regulaminem,

2.15.                   nadzorowanie pracy kancelarii szkoły,

2.16.                   organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku szkolnego, przeglądu technicznego obiektu szkoły oraz prac konserwacyjno-remontowych,

2.17.                   nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej,

2.18.                   wykonywanie innych zadań wynikających ze szczegółowych przepisów.

2.19.                   dopuszczenie do użytku szkolnego zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w sprawach:

3.1.   przyjmowania uczniów do szkoły,

3.2.   skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w §38 ust. 11 Statutu Szkoły; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii Rady Młodzieżowej.

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

4.1.   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

4.2.   przyznawania nagród Dyrektora Szkoły,

4.3.   wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4.4.   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników szkoły do określonych przepisami prawa organów.

 • 8
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z organami, o których mowa
  w § 6 ust 1 oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole
  w zakresie zasad i kryteriów przydzielania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zgodnie
  z uchwałą organu samorządowego.
 2. Dyrektor szkoły współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto realizuje jego zalecenia i wnioski
  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
 • 9

Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ nadzorujący i organ prowadzący.

 • 10
 1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora szkoły.
 2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:

2.1.   opracowanie tygodniowego planu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
oraz dyżurów nauczycielskich,

2.2.   kontrolowanie dyscypliny pracy nauczycieli, organizowanie zastępstw, sporządzanie wykazu poszczególnych godzin ponadwymiarowych,

2.3.   opracowanie kalendarza imprez szkolnych oraz nadzorowanie jego realizacji,

2.4.   organizowanie rekrutacji, egzaminów maturalnych, klasyfikacyjnych
i poprawkowych,

2.5.   organizowanie spotkań z rodzicami,

2.6.   kontrolowanie dokumentacji klasowej (dzienniki lekcyjne i arkusze ocen),

2.7.   nadzorowanie pracy organizacji działających w szkole (w tym Rady Młodzieżowej),

2.8.   nadzorowanie przebiegu olimpiad i konkursów przedmiotowych (etap szkolny),

2.9.   hospitowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.10.                   przestrzeganie tajemnicy służbowej,

2.11.                   przestrzeganie dyscypliny pracy.

 1. W czasie, gdy dyrektor nie może pełnić swoich obowiązków, jego kompetencje
  i zadania przejmuje wicedyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
 • 11

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty
i wydane na jej postawie przepisy wykonawcze.

 • 12
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia , wychowania i opieki.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:

4.1.   organu prowadzącego szkołę,

4.2.   organu nadzorującego szkołę,

4.3.   z inicjatywy przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu swojej działalności.
 2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
  i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się je do księgi protokołów Rady Pedagogicznej.
 4. Protokół Rady Pedagogicznej podpisuje przewodniczący obrad, protokolant oraz
  jej uczestnicy. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej jest przyjmowany na następnym zebraniu w drodze głosowania lub po wniesieniu do niego poprawek.
 5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia do przewodniczącego ewentualnych poprawek.
 6. Lista obecności na radach pedagogicznych prowadzona jest w księdze protokołów Rady Pedagogicznej oraz księdze zarządzeń.
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków.
 8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę wstrzymuje uchwałę Rady Pedagogicznej w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  Czas rozpatrzenia sprawy wynosi 14 dni.
 9. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 • 13
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

1.1.   zatwierdzanie planów pracy szkoły,

1.2.   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał
w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców i metodyków,

1.3.   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

1.4.   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

1.5.   zatwierdzanie i uchylanie statutu.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

2.1.   organizację pracy w szkole, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2.2.   projekt planu finansowego szkoły,

2.3.   projekt planu dydaktyczno-wychowawczego,

2.4.   projekt rozwoju szkoły,

2.5.   wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

2.6.   propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach stałego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w Statucie Szkoły i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Rodziców i Radzie Młodzieżowej.
 2. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz dokonuje analizy działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
  ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wniosku.
 4. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

6.1.   dbania o autorytet Rady Pedagogicznej,

6.2.   przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły,

6.3.   czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej
i składania przed nią sprawozdań z powierzonych czynności,

6.4.   realizowania uchwał Rady Pedagogicznej,

6.5.   nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 • 14
 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

1.1.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może
być sprzeczny ze Statutem Szkoły,

1.2.   stałe plenarne spotkania z rodzicami odbywają się według osobnego harmonogramu,

1.3.   poza spotkaniami plenarnymi rodzice mają możliwość spotkania z gronem pedagogicznym w dniu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub w każdym innym w miarę potrzeb (po wcześniejszym ustaleniu terminu),

1.4.   w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców,

1.5.   Rada Rodziców może podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, a zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą,

1.6.   zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców,

1.7.   Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

1.8.   rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci.

 • 15
 1. W szkole działa Rada Młodzieżowa, którą wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania Rady Młodzieżowej określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Rady Młodzieżowej nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Rada Młodzieżowa może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców
  oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,
  a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów:

3.1.   prawa do zapoznania się ze szkolnym zestawem programów nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,

3.2.   prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3.3.   prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

3.4.   prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

3.5.   prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu
z dyrektorem szkoły,

3.6.   prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady Młodzieżowej,

3.7.   prawa wyboru Rzecznika Praw Ucznia; zasady powoływania i zakres działania Rzecznika Praw Ucznia określa § 36 ust. 3

 1. Rada Młodzieżowa ma prawo zwracać się o pomoc do dyrekcji szkoły, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Rzecznika Praw Ucznia.
 2. Rada Młodzieżowa ma obowiązek wspierać swoją aktywnością wszelkie inicjatywy dyrektora szkoły, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej dotyczące organizacji szkoły.
 3. Rada Młodzieżowa ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, które bezpośrednio dotyczą młodzieży.
 • 16
 1. Organy szkoły współpracują ze sobą podejmując działania określone ich regulaminami. Decyzje podejmowane są w formie uchwał lub postanowień w ramach kompetencji danego organu. Zgodność uchwał lub postanowień z obowiązującymi aktami prawnymi kontroluje dyrektor szkoły.
 2. Wszystkie sprawy konfliktowe, których stroną jest dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Młodzieżowa są rozwiązywane w ramach kompetencji i możliwości szkoły.
  W sprawach pracowniczych rozwiązywanie sporów może odbywać się przy pomocy zakładowych organizacji związkowych.
 3. W razie niemożliwości rozstrzygnięcia konfliktu na terenie szkoły sprawa zostaje przekazana do załatwienia organowi nadzorującemu szkołę. W przypadku spraw pracowniczych stroną będzie organizacja związkowa na szczeblu ponadzakładowym.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba odpowiada za właściwy przepływ informacji na terenie szkoły poprzez:

4.1.   przedstawienie uchwał lub postanowień na posiedzeniach poszczególnych organów,

4.2.   omawianie spraw istotnych dla całej społeczności szkolnej na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w których mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Młodzieżowej.

Rozdział IV

Organizacja szkoły

 • 17
 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz terminy egzaminów maturalnych i rekrutacji do szkoły określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły
  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 4. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
 • 18
 1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Młodzieżową z uwzględnieniem zainteresowań uczniów, możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych wyznacza dla każdego oddziału na początku etapu edukacyjnego od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział składający się z uczniów, którzy
  w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym zestawem programów nauczania. Ilość uczniów w oddziale nie może być mniejsza niż 20 i nie powinna przekraczać 32.
 4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, którego zadania określone są
  w rozdziale V § 31 ust. 1.
 • 19
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Wyniki edukacyjne i wychowawcze są systematycznie odnotowywane przez nauczycieli
  i wychowawców w dzienniku elektronicznym.
 3. Czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wynosi 45 minut.
 • 20
 1. Podział oddziałów na grupy na przedmiotach wymagających szczególnych warunków nauki i bezpieczeństwa oraz tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor szkoły
  na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Nauczanie języków obcych może być organizowane w grupach międzyoddziałowych
  z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
 3. Niektóre zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym
  w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych np. w formie wycieczek i obozów.

 

 

 • 21
 1. Szkoła, w miarę posiadanych możliwości, organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz inne zajęcia nadobowiązkowe. Zakres ich jest opiniowany przez Radę Pedagogiczną
  i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Uruchamianie wyżej wymienionych form jest uzależnione od możliwości finansowych szkoły.
 2. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.
 3. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły i szkołą wyższą.
 4. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania miedzy innymi
  z następujących pomieszczeń:

4.1.   sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,

4.2.   auli,

4.3.   biblioteki z czytelnią multimedialną,

4.4.   sali gimnastycznej wraz z boiskiem szkolnym.

 • 22
 1. Szkoła prowadzi bibliotekę z czytelnią.
 2. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą do:

2.1.   realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

2.2.   realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

2.3.   doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,

2.4.   popularyzowania wiedzy pedagogicznej,

2.5.   organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną
i społeczną.

 1. Pomieszczenia biblioteki składają się z dwóch sal i umożliwiają:

3.1.   gromadzenie i opracowanie zbiorów,

3.2.   korzystanie ze zbiorów w czytelni,

3.3.   korzystanie z Internetu,

3.4.   prowadzenie edukacji czytelniczo – medialnej uczniów,

3.5.   samodzielne zdobywanie informacji.

 1. Zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne niezbędne
  do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły:

wydawnictwa informacyjne w księgozbiorze podręcznym,

4.1.   lektury do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

4.2.   literaturę popularno-naukową dla potrzeb uczniów i nauczycieli,

4.3.   wybrane pozycje z literatury pięknej,

4.4.   czasopisma specjalistyczne i metodyczne,

4.5.   zbiory specjalne (np.: płyty CD, kasety wideo, filmy),

4.6.   wewnątrzszkolne dokumenty prawne (Statut Szkoły, Program Wychowawczy
Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły i inne).

 1. Godziny pracy biblioteki są określone przez dyrektora szkoły w celu ich dostosowania
  do czasu pracy, zajęć lekcyjnych oraz umożliwienia każdemu z uprawnionych
  do korzystania ze zbiorów bibliotecznych bezpośrednio przed, w czasie lub po zajęciach w szkole. Godziny otwarcia biblioteki są podane do wiadomości na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz w innych punktach na terenie szkoły.
 2. W bibliotece szkolnej działa centrum informacji o szkołach policealnych, wyższych szkołach zawodowych oraz studiach wyższych.
 • 23
 1. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz. Do zadań nauczyciela bibliotekarza
  należy prowadzenie pracy pedagogicznej i organizacyjnej.
 2. W ramach pracy organizacyjnej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

2.1.   udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

2.2.   udostępniania uczniom i nauczycielom korzystania z Internetu,

2.3.   udzielania czytelnikom potrzebnych informacji,

2.4.   udzielania porad przy wyborze lektury,

2.5.   prowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów,

2.6.   udostępniania nauczycielom, wychowawcom i rodzicom potrzebnych im materiałów,

2.7.   inspirowania pracy łączników bibliotecznych,

2.8.   informowania nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów,

2.9.   informowania nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych,

2.10.                   przygotowywania analiz czytelnictwa w szkole,

2.11.                   prowadzenia różnych form wizualnej informacji i promocji książek.

 1. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

3.1.   dokonywania zakupów, ewidencjonowania zbiorów zgodnie z przepisami,

3.2.   zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem,

3.3.   organizowania warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej.

 • 24
 1. Z biblioteki mogą korzystać bezpłatnie uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły
  nie będący nauczycielami oraz rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych swoich
  dzieci.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.
  Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczoną lub zagubioną książkę, odkupując
  taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 3. Książki można wypożyczać na okres 2 tygodni. Termin ten może być przedłużony,
  jeśli na książkę nie ma zamówień. Księgozbiór podręczny oraz czasopisma
  są do wykorzystania w czytelni.
 4. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed
  końcem roku szkolnego, a uczniowie klas III (maturalnych) muszą rozliczyć się
  z biblioteką przez karty obiegowe.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • 25
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 • 26
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel jest obowiązany do poszanowania godności ucznia, jego rodziców
  i współpracowników.
 3. Do zadań nauczyciela szkoły należy w szczególności:

3.1.   realizowanie w toku zajęć dydaktycznych wybranego i zatwierdzonego programu nauczania oraz stosowanie właściwych metod nauczania,

3.2.   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

3.3.   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

3.4.   systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,

3.5.   eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

3.6.   systematyczne prowadzenie dokumentacji nauczania, w formie papierowej
i elektronicznej,

3.7.   czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, respektowanie jej postanowień
i uchwał,

3.8.   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,

3.9.   systematyczne przygotowanie się do lekcji i innych zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych; w ciągu pierwszego roku pracy nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania pisemnych konspektów lekcji,

3.10.                   opracowanie w wyznaczonym terminie planów kierunkowych i wynikowych na bieżący rok szkolny,

3.11.                   respektowanie dostarczonych przez uczniów orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

3.12.                   troska o sprzęt szkolny, właściwy dobór środków dydaktycznych,
ich stosowanie i właściwe zabezpieczanie,

3.13.                   punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,

3.14.                   pełnienie dyżurów przed lekcjami oraz w czasie przerw w wyznaczonych miejscach szkoły i najbliższego jej otoczenia,

3.15.                   realizowanie zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,

3.16.                   utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów poprzez udział w spotkaniach plenarnych oraz kontakt indywidualny w wyznaczonym czasie (wg odrębnego harmonogramu),

3.17.                   przestrzeganie tajemnicy służbowej,

3.18.                   przestrzeganie terminów dokonywania badań lekarskich.

3.19.                   nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.
 • 27
 1. Niezależnie od praw gwarantowanych przez Kartę Nauczyciela, nauczyciel ma prawo do:

1.1.   formułowania autorskich programów nauczania i wychowania zgodnie
z obowiązującymi procedurami,

1.2.   decydowania o wyborze programu nauczania, podręcznikach, środkach dydaktycznych
i metodach nauczania,

1.3.   korzystania z opieki starszego stażem pracy opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego,

1.4.   rzetelnej oceny jego pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez dyrektora szkoły,

1.5.   nagród i odznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

1.6.   korzystania z funduszu socjalnego i funduszu zdrowotnego zgodnie z zasadami regulaminu ustalonego w szkole,

1.7.   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i pracy zgodnie z zasadami pracy umysłowej,

1.8.   pomocy ze strony dyrektora szkoły i członków Rady Pedagogicznej w przypadku trudności w pracy,

1.9.   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

1.10.                   ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

1.11.                   wpływania na życie szkoły przez działalność w Radzie Pedagogicznej, zespołach przedmiotowych i wychowawczym, zrzeszania się w związkach zawodowych działających na terenie szkoły.

 • 28
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1.1.   opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego programy nauczania z przedmiotów realizowanych
w zakresie rozszerzonym,

1.2.   integrowanie treści międzyprzedmiotowych,

1.3.   analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału.

 • 29
 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów działają w powołanych przez Radę Pedagogiczną na wniosek dyrektora szkoły zespołach przedmiotowych oraz komisjach.
 2. W szkole działają następujące zespoły i komisje:

2.1.   zespół przedmiotów humanistycznych,

2.2.   zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

2.3.   zespół języków obcych,

2.4.   zespół diagnostyczny,

2.5.   zespół wychowawczy,

2.6.   komisja stypendialna,

2.7.   komisja do spraw oceny warunków zdrowia, bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy,

2.8.   komisja rekrutacyjna.

 1. Dopuszcza się możliwość tworzenia kolejnych zespołów lub komisji wynikających z potrzeb szkoły.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego. Przewodniczący zespołu zobowiązany jest do składania sprawozdania
  z działalności zespołu na posiedzeniu semestralnym i końcoworocznym Rady Pedagogicznej. Zebrania zespołów odbywają się według ustalonego harmonogramu.
 3. Cele i zadania zespołu obejmują:

5.1.   współdziałanie z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w zakresie sposobów realizacji programów nauczania przedmiotów pokrewnych,

5.2.   doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

5.3.   aktualizowanie programów nauczania zgodnie z nowymi tendencjami w oświacie,

5.4.   realizowanie uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sprawach metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej,

5.5.   pomoc dydaktyczno-wychowawczą nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole,

5.6.   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,

5.7.   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania,

5.8.   współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5.9.   opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

 • 30
 1. Wychowawcy klas tworzą zespół wychowawczy. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
 2. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:

2.1.   uzgodnienie wspólnej tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy,
z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i aktualnych potrzeb szkoły,

2.2.   ustalenie sposobów realizacji niektórych zagadnień wychowawczych,

2.3.   rozpoznawanie problemów wychowawczych dotyczących grup uczniów z różnych klas i próby wspólnego ich rozwiązywania,

2.4.   wspólnie z uczniami i ich rodzicami organizowanie uroczystości szkolnych (takich jak połowinki, studniówka) dotyczących wszystkich uczniów na danym poziomie,

2.5.   pomoc koleżeńską w rozwiązywaniu niektórych problemów klasowych, dzielenie się doświadczeniami i pomysłami.

 • 31
 1. Opiekę nad klasą sprawuje wychowawca, którego zadaniem jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1.1.   otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, znając jego potrzeby, zdolności, zainteresowania,

1.2.   planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzinami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół klasowy,

1.3.   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze,

1.4.   utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów i udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

1.5.   opracowanie w oparciu o program wychowawczy szkoły planu działań wychowawczych i programu godzin do dyspozycji wychowawcy oraz rzetelne
ich realizowanie,

1.6.   zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnymi aktami prawnymi (PWSz, WSO, PPSz, Statut Szkoły),

1.7.   kontrolowanie i analizowanie wyników nauczania , frekwencji i zachowania uczniów,

1.8.   przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z rodzicami, tzw. wywiadówek,

1.9.   systematyczne prowadzenie dokumentacji klasy: dziennik lekcyjny, arkusze ocen

1.10.                   otaczanie opieką uczniów specjalnej troski,

1.11.                   kształcenie właściwych postaw wychowanków i ich odpowiedzialności za własne czyny,

1.12.                   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów,

1.13.                   inspirowanie samorządowej działalności uczniów.

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej. Pomoc taką stanowią:

2.1.   dyrektor szkoły,

2.2.   doradcy metodyczni,

2.3.   pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • 32
 1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa, dyrektor szkoły, działając z upoważnienia organu prowadzącego szkołę.
 2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.
 3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i obsługowych) ustala się na podstawie odrębnych przepisów.
 • 33
 1. Higienistka szkolna troszczy się o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów oraz stan
  sanitarno-higieniczny pomieszczeń szkolnych, współdziała w tym zakresie z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas i rodzicami.
 2. Higienistkę zatrudnia i zwalnia właściwy organ.
 • 34

We wszystkich pomieszczeniach szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • 35

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w szkole funkcjonuje monitoring wizyjny

Rozdział VI

Uczniowie szkoły

 • 36
 1. Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
 2. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły określa regulamin rekrutacji uczniów
  do II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu opracowany
  w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę na podstawie przepisów ogólnych określonych przez MEN oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 3. Zasady rekrutacji do szkoły uwzględniają: powołanie szkolnego punktu informacyjnego, szkolnej komisji rekrutacyjnej, terminy, rodzaje wymaganych dokumentów, kryteria przyznawanych punktów.
 4. Regulamin rekrutacji uczniów do szkoły jest integralną częścią statutu.
 • 37
 1. Uczeń ma prawo do:

1.1.   wiedzy o przysługujących mu prawach oraz sposobie postępowania w przypadku ich naruszenia,

1.2.   zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,

1.3.   zapoznania się z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów,

1.4.   opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności,

1.5.   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

1.6.   wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

1.7.   rozwijania zainteresowań, zdolności i uczestnictwa we wszystkich formach działalności kulturalnej, naukowej i społecznej prowadzonej przez szkołę,

1.8.   sprawiedliwej, obiektywnej oraz jawnej oceny,

1.9.   informacji o kryteriach, wg których jest oceniany oraz uzyskania informacji o ocenach semestralnych i końcoworocznych w terminie ustalonym przez WSO,

1.10.                   dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce oraz w innych uzasadnionych przypadkach,

1.11.                   korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

1.12.                   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych, pozaszkolnych w obecności nauczyciela,

1.13.                   korzystania z różnych form pomocy stypendialnej określonych odrębnymi przepisami,

1.14.                   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na terenie szkoły,

1.15.                   indywidualnego programu nauczania lub toku nauczania w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawnymi.

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy, innego nauczyciela lub Rzecznika Praw Ucznia.
 2. Rzecznikiem Praw Ucznia może zostać nauczyciel (z co najmniej 5-cio letnim stażem pracy pedagogicznej) wybrany z grona nauczycieli przez uczniów całej szkoły w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata. Ten sam nauczyciel może pełnić tę funkcję najwyżej 2 kadencje.
 3. Sprawy sporne dotyczące ocen z przedmiotu lub zachowania rozstrzyga regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zespół wychowawczy powołany przez Radę Pedagogiczną.
 • 38
 1. Uczeń ma obowiązek:

1.1.   dbać o dobre imię szkoły i jej pozytywny wizerunek,

1.2.   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, być przygotowanym do nich oraz w ich trakcie we właściwy sposób, z szacunkiem
i kulturą odnosić się do nauczycieli i uczniów, a także nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

1.3.   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu pozalekcyjnym szkoły,

1.4.   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły,

1.5.   przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

1.6.   podporządkować się wszystkim szkolnym regulaminom i zarządzeniom określającym sposób korzystania z mienia i pomieszczeń szkolnych,

1.7.   odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,

1.8.   dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

1.9.   dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

1.10.                   podporządkować się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły w czasie pobytu
w szkole, podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

1.11.                   przestrzegać zasad higieny w szkole i poza nią, wystrzegać się szkodliwych nałogów,

1.12.                   wyglądać schludnie i estetycznie, a w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych nosić strój galowy,

1.13.                   informować rodziców/prawnych opiekunów o uzyskiwanych ocenach, a zwłaszcza
o przewidywanych ocenach semestralnych i ocenie zachowania,

1.14.                   dostarczać w terminie określonym odrębnymi przepisami orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych potrzebach dotyczących nauczania
i egzaminowania,

1.15.                   niezwłocznie dostarczać dłuższe zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego do dyrektora szkoły,

1.16.                   nie korzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zwrócić się do wychowawcy
  z pisemną prośbą o usprawiedliwienie jego nieobecności w szkole.
 2. Prośba, o której mowa w punkcie 2. powinna być przedstawiona nie później
  niż w ciągu 5 dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły i zawierać wyjaśnienie
  przyczyny nieobecności.
 3. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca,
  po uwzględnieniu podanej przyczyny oraz wiarygodności przedstawionej prośby.
 4. Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie pisemnej prośby od rodziców (prawnych opiekunów), zawierającej powód zwolnienia.
 5. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje wychowawca (a w razie jego nieobecności dyrektor szkoły) po uwzględnieniu podanej przyczyny oraz wiarygodności przedstawionej prośby.
 6. Prośbę, o której mowa w punkcie 4, uczeń jest zobowiązany przedstawić wychowawcy
  i nauczycielom, z których lekcji jest zwolniony.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczniowie pełnoletni są zobowiązani przedstawić wychowawcy pisemną deklarację o nieuczestniczeniu w lekcjach religii.
 • 39
 1. Wobec uczniów szkoły stosowane są nagrody i kary wynikające z ustaleń wewnętrznych przyjętych przez wszystkie organy szkoły.
 2. Uczniowie wyróżniający się w nauce i działalności pozaszkolnej mogą być nagrodzeni:

2.1.   pochwałą nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,

2.2.   pochwałą dyrektora wobec społeczności szkolnej,

2.3.   nagrodą książkową lub rzeczową; nagrodę otrzymuje uczeń, który:

2.3.1.      otrzymał świadectwo z wyróżnieniem (uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75
i ocenę ze sprawowania co najmniej bardzo dobrą)

2.3.2.      został finalistą olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego
na szczeblu co najmniej województwa/okręgu

2.3.3.      reprezentował szkołę i odnosił sukcesy w ważnych dla środowiska lokalnego wydarzeniach kulturalnych

2.3.4.      reprezentował szkołę i uzyskiwał wysokie lokaty w zawodach sportowych
na szczeblu okręgu

2.4.   nagrody rzeczowe wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 1. Rodzice ucznia, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą otrzymują list gratulacyjny wręczany na zebraniu plenarnym lub uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 2. Za wybitne osiągnięcia w nauce absolwentom szkoły przyznaje się medale CUM EXIMA LAUDE:

4.1.   złoty medal otrzymują absolwenci, którzy spełniają jednocześnie warunki:

4.1.1.      osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych kształceniem co najmniej 5,0 i otrzymali ocenę wzorową ze sprawowania

4.1.2.      uzyskiwali ocenę co najmniej bardzo dobrą ze sprawowania podczas całego pobytu w szkole;

4.2.   srebrny medal otrzymują absolwenci, którzy spełniają jednocześnie warunki:

4.2.1.      osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych kształceniem co najmniej 4,8 i otrzymali ocenę wzorową ze sprawowania

4.2.2.      uzyskiwali ocenę co najmniej bardzo dobrą ze sprawowania podczas całego pobytu w szkole;

4.3.   medale wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla absolwentów.

 1. Wyróżniający się absolwenci szkoły, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0
  oraz otrzymali ocenę wzorową ze sprawowania są wpisani do Złotej Księgi Szkoły.
 2. Absolwenci mają prawo do specjalnych nagród Rady Pedagogicznej za wybitną osobowość lub wyjątkową działalność na rzecz środowiska szkolnego.
 3. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń może być ukarany:

7.1.   upomnieniem wychowawcy klasy,

7.2.   upomnieniem dyrektora szkoły,

7.3.   upomnieniem dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia,

7.4.   naganą dyrektora szkoły z podaniem do wiadomości społeczności szkolnej
i wpisaniem do arkusza ocen,

7.5.   zawieszeniem prawa do udziału w imprezach szkolnych lub reprezentowania szkoły na zewnątrz,

7.6.   zawieszeniem w prawach ucznia,

7.7.   skreśleniem z listy uczniów.

 1. Uczeń zawieszony w prawach ucznia:

8.1.   ma bezwzględny obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkolnych,

8.2.   nieobecność na zajęciach przedłuża okres kary,

8.3.   nie jest oceniany, nie pisze prac klasowych i sprawdzianów,

8.4.   po zakończeniu kary ma obowiązek uzupełnić wszystkie zaległe prace pisemne
i ustne odpowiedzi w terminie określonym przez nauczyciela.

 1. Uczniowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się od kary do organu nadzorującego wobec organu wymierzającego karę w terminie 14 dni.
 2. W przypadku poważnego naruszenia Statutu Szkoły nie obowiązuje stopniowanie kar.
 3. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku:

11.1.                   negatywnych wyników w nauce spowodowanych nieodpowiednim stosunkiem
do obowiązków szkolnych,

11.2.                   nagminnych wagarów,

11.3.                   używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły
i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych,

11.4.                   picia alkoholu i palenia tytoniu na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych,

11.5.                   rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających,

11.6.                   agresywnego zachowania się wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

11.7.                   udowodnionej działalności przestępczej np.:

11.7.1.  spowodowanie bójki, w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu

11.7.2.  rozboje

11.7.3.  kradzieże i włamania, wymuszenia, przestępstwa komputerowe,

11.8.                   dokonywania czynów nieobyczajowych,

11.9.                   działalności w rażący sposób naruszającej zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej i kulturowej,

11.10.               celowego zniszczenia sprzętu lub szkolnych pomieszczeń itp.,

11.11.               innych drastycznych naruszeń postanowień Statutu.

 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
  po zasięgnięciu opinii Rady Młodzieżowej.

12.1.                   decyzję o skreśleniu uczeń otrzymuje na piśmie; jeśli uczeń nie jest pełnoletni decyzję otrzymują rodzice (opiekunowie prawni),

12.2.                   od decyzji ukarany uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą
w terminie 14 dni od zawiadomienia o karze odwołać się do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły,

12.3.                   dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów
w razie poręczenia za ukaranego ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela,

12.4.                   wykonanie uchwały może zostać zawieszone decyzją dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Rozdział VII

Rodzice (opiekunowie)

 • 40
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) ucznia należą:

1.1.   zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne,

1.2.   zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych,

1.3.   wspieranie procesu nauczania i wychowania,

1.4.   występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

1.5.   udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole,

1.6.   pokrycie kosztów materialnych za zniszczenie mienia szkoły dokonanego przez ucznia.

 1. Rodzice mają prawo do:

2.1.   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie
i w szkole,

2.2.   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

2.3.   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce,

2.4.   uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

2.5.   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły, kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich reprezentantów.

 

Rozdział VIII

Program wychowawczy szkoły

 • 41
 1. Głównym założeniem programu wychowawczego jest:

1.1.   organizacja procesu wychowania młodzieży w bezpiecznym i „czystym” środowisku życia i nauki,

1.2.   współdziałanie nauczycieli, rodziców w jednolitym systemie wychowawczym ukierunkowanym na wszechstronny rozwój ucznia,

1.3.   współudział uczniów w realizacji zadań wychowawczych.

 1. Zadaniem szkoły jako środowiska wychowawczego jest:

2.1.   tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i realizacji zainteresowań ucznia
uzdolnionego,

2.2.   przygotowanie do dalszego kształcenia, życia i pracy w różnych dziedzinach
działalności ludzkiej z uwzględnieniem umiejętności stosowania technologii
komputerowej i informacyjnej,

2.3.   wychowywanie w wartościach takich jak: CZŁOWIEK, PRACA, HUMANIZM,
SOLIDARNOŚĆ, WOLNOŚĆ, zgodnie z myślą filozoficzną patrona szkoły
ks. prof. Józefa Tischnera.

 1. Absolwent szkoły:

3.1.   posiada wysoki poziom wiedzy,

3.2.   jest świadomy dziedzictwa kulturowego, świadomy własnych korzeni, świadomie
czerpie z dziedzictwa narodowego i światowego,

3.3.   jest tolerancyjny: wobec religii i innych światopoglądów, mniejszości narodowych,
różnych kultur, zna granice tolerancji,

3.4.   promuje zdrowy styl życia.

 1. Szczegółowe cele i warunki realizacji programu zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły, który stanowi integralną część Statutu.

Rozdział IX

Tryb uchwalania Statutu oraz wprowadzania uzupełnień i zmian

 • 42
 1. Statut Szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Rady Rodziców
  oraz Rady Młodzieżowej.
 2. Statut uchwala Rada Pedagogiczna.
 3. 3. Statut wraz z załącznikami otrzymują wszystkie organa szkoły. Jego kopia dostępna jest w bibliotece szkolnej.
 • 43
 1. Wszelkie zmiany w Statucie oraz jego załącznikach leżą w kompetencji Rady Pedagogicznej.
 2. Wnioski dotyczące zmian i uzupełnień mogą zgłaszać wszystkie organa szkoły.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 • 44
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez szkołę podaje się pełną nazwę szkoły.
 • 45

Uroczystości szkolne i inne imprezy określone w planach pracy szkoły organizowane są zgodnie z ceremoniałem szkolnym.

 • 46
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady przeprowadzania przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity Statutu uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 września 2014r. (uchwała nr 5/2014).

 

 

 

 

Statut

Dodaj komentarz

Or