WSO

WSO

 

Ocenianie wewnątrzszkolne

 

 • 1

Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 z dnia 11 maja 2007 r. poz. 562, Dz.U. Nr 178, poz. 1097 z 2008r., Dz. U. Nr 156, poz. 1046 z 2010r.)

 

 • 2
 1. Ocenianiu podlegają:
  • 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  • 2) zachowanie ucznia.
 2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
  w Statucie Szkoły.

 

 • 3
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • 1) sprawdzenie wiedzy, umiejętności i zachowania ucznia ze szczególnym wskazaniem na jego postępy i poziom osiągnięć edukacyjnych,
  • 2) motywowanie ucznia do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się, a przez to do samodzielnego rozwoju i aktywności własnej,
  • 3) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji
   o postępach, trudnościach oraz uzdolnieniach uczniów,
  • 4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 • 4
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów
  i rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających
  z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania
  i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów objętych programem nauczania       oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Rodzice mają możliwość kontaktu z wychowawcą oraz wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie raz w miesiącu (dzień otwarty lub wywiadówka). Terminy wszystkich spotkań z rodzicami są ustalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
  i podawane do wiadomości rodziców na wywiadówkach. Poza tymi terminami rodzice mają obowiązek przybyć do szkoły na każde wezwanie dyrekcji lub nauczyciela.

 

 

 • 5
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Każda ocena ma charakter informacyjny, a nie wartościujący.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

 

 

 • 6
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 2. Elementami WSO są:
  • 1) wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne oraz na ocenę zachowania,
  • 2) szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności przedmiotowych
   dla poszczególnych przedmiotów nauczania,
  • 3) informacje nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów (formy, częstotliwość, narzędzia, zasady przeprowadzania sprawdzianów),
  • 4) system wystawiania ocen klasyfikacyjnych: bieżącej, śródrocznej (semestralnej), końcowej,
  • 5) informacje nauczycieli o sposobach powiadamiania rodziców o postępach (osiągnięciach) ich dzieci,
  • 6) zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

 

 • 7
 • – dopuszczający
 • – dostateczny
 • – dobry
 • – bardzo dobry
 • – celujący
 • – treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
 • – treści nauczania potrzebne w życiu.
 1. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia uczniów.
 2. Obowiązująca skala obejmuje 5 pozytywnych stopni. Wymagania będą odpowiadać następującym stopniom:
 1. Wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą obejmują:

Wskazują one na braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz na braki w opanowaniu wiadomości podstawowych.

Ilość treści podstawowych nie powinna przekraczać 30 % treści całego programu.

 1. Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują treści:
 • – najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
 • – łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego,
 • – często powtarzające się w programie nauczania,
 • – pozwalające na wykorzystanie ich w szkolnych i pozaszkolnych sytuacjach,
 • – określone programem nauczania na poziomie wymagań nie przekraczających wymagań zawartych w podstawach programowych,
 • – proste i uniwersalne umiejętności niezbędne do życia.
 • – istotne w strukturze przedmiotu,
 • – bardziej złożone niż treści zaliczane do wymagań podstawowych,
 • – przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu,
 • – użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
 • – o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
 • – wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych znanych
  z lekcji i podręczników.
 • – złożone, trudne do opanowania,
 • – wymagające korzystania z różnych źródeł,
 • – umożliwiające rozwiązywanie problemów,
 • – użyteczne w sposób pośredni w życiu pozaszkolnym.
 • – znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • – stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
 • – wynikające z zainteresowań indywidualnych,
 • – zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.
 1. Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują następujące treści:
 1. Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określony programem nauczania i są następujące:
 1. Wymagania wykraczające, ponadprogramowe (W) na stopień celujący obejmują treści:
 1. Wymagania edukacyjne określane są na podstawie osiągnięć zawartych w podstawie programowej.
 2. Przedmiotowy system oceniania (PSO) stanowi odrębny dokument, w którym zawarte
  są wymagania programowe i szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów na określone stopnie szkolne.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne
  w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne problemy w uczeniu się, deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom wynikającym
  z programu nauczania. Opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej dołącza się do arkusza ocen ucznia, a wychowawca klasy informuje o tym nauczycieli przedmiotów uczących w danej klasie. Ilekroć w WSO jest mowa o specyficznych trudnościach
  w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 7, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, obok wymagań edukacyjnych, nauczyciele tych przedmiotów powinni brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej. Decyzję
  o zwolnieniu ucznia na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną. Jeżeli okres zwolnienia ucznia
  z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wad ą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z afazją,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 10. Zmiana przedmiotu realizowanego przez ucznia w zakresie rozszerzonym, jest możliwa w trakcie trwania cyklu kształcenia za zgodą Dyrektora szkoły.
 11. Uczeń, który w trakcie cyklu kształcenia zmienił przedmiot realizowany dotychczas na poziomie rozszerzonym na inny, także realizowany w zakresie rozszerzonym, jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych w terminie określonym przez Dyrektora.
 12. Ocena końcowa z przyrody ustalana jest w wyniku konsultacji nauczycieli, uczących tego przemiotu w całym cyklu kształcenia.

 

 • 8
 • 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia z uwzględnieniem frekwencji (godziny nieusprawiedliwione, spóźnienia),
 • 2) postawę ucznia w środowisku szkolnym, tj. przestrzeganie postanowień zawartych
  w dokumentach takich jak: Statut Szkoły, Regulamin Rady Młodzieżowej,
 • 3) postawę względem innych ludzi, tj. pomoc i życzliwość wobec kolegów
  i koleżanek, szacunek dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców; uprzejmość, prawdomówność, poszanowanie mienia, kultura słowa,
 • 4) postawę względem siebie, tj. pilność, dbałość o własny rozwój, prawdomówność, obowiązkowość, troska o zdrowie własne i higienę pracy, dbałość o czystość osobistą.
 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia
  w szczególności:
 1. Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę zachowania w sytuacjach drastycznych
  i nagminnych. Natomiast sporadyczne niewłaściwe zachowanie nie powinno wpływać
  na ocenę zachowania. Nie zwalnia to jednak nauczyciela od udzielenia pouczenia,
  czy podjęcia stosownych działań.
 2. Ocena zachowania semestralna i roczna jest wyrażana w sześciostopniowej skali:

ocena wyjściowa – poprawne

oceny podwyższone: dobre, bardzo dobre, wzorowe

oceny obniżone: nieodpowiednie, naganne

 1. Przy ustalaniu ocen zachowania stosuje się następujące kryteria:

1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
a ponadto:

 • – zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią,
 • – okazuje szacunek innym osobom,
 • – aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska; godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności,
 • – dba o piękno mowy ojczystej,
 • – wywiązuje się z obowiązków ucznia i przestrzega Statutu Szkoły,
 • – dba o mienie szkoły i kolegów,
 • – dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • – przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
 • – nie spóźnia się na zajęcia szkolne;

 

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, u którego liczba godzin nieusprawiedliwionych

w semestrze nie przekracza trzech, a ponadto:

 • – zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią,
 • – okazuje szacunek innym osobom,
 • – dba o piękno mowy ojczystej,
 • – aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska (w co najmniej jednej formie aktywności),
 • – wywiązuje się z obowiązków ucznia i przestrzega Statutu Szkoły,
 • – dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • – dba o mienie szkoły i kolegów,
 • – przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
 • – liczba spóźnień nie przekracza trzech w semestrze;

3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, u którego liczba godzin nieusprawiedliwionych
w semestrze nie przekracza pięciu, a ponadto:

 • – zachowuje się kulturalne w kontaktach z dorosłymi, jak również z uczniami,
 • – angażuje się w pracę pozadydaktyczną na rzecz klasy i szkoły,
 • – wywiązuje się z obowiązków ucznia i przestrzega Statutu Szkoły,
 • – dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • – przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
 • – liczba spóźnień w semestrze nie przekracza pięciu,
 • – dba o mienie szkoły i kolegów;

4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, u którego liczba godzin nieusprawiedliwionych
w semestrze nie przekracza dziesięciu, a ponadto:

 • – zachowuje się poprawnie w kontaktach z dorosłymi, jak również z uczniami,
 • – sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • – wywiązuje się z obowiązków ucznia i przestrzega Statut Szkoły,
 • – dba o mienie szkoły i kolegów,
 • – dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • – liczba spóźnień w semestrze nie przekracza dziesięciu;

5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, u którego liczba godzin nieusprawiedliwionych
w semestrze nie przekracza dwudziestu, a ponadto:

 • – lekceważąco odnosi się do osób dorosłych oraz rówieśników,
 • – nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • – nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie przestrzega Statutu Szkoły,
 • – nie dba o mienie szkoły i kolegów,
 • – nie poprawia swojego postępowania,
 • – często spóźnia się na zajęcia;

6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

 • – wulgarnie odnosi się do pracowników szkoły i uczniów,
 • – niszczy mienie szkolne i kolegów,
 • – nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie przestrzega Statutu Szkoły,
 • – nie poprawia swojego postępowania,
 • – wchodzi w konflikt z prawem poprzez:
 • o oszustwa i fałszerstwa dokumentów,
 • o wymuszenia,
 • o wnoszenie i spożywanie alkoholu; palenie papierosów na terenie szkoły,
 • o używanie, rozprowadzanie środków odurzających,
 • o udział w kradzieżach i rozbojach.
 • 1) nauczycieli,
 • 2) zespołu uczniowskiego,
 • 3) pracowników szkoły,
 • 4) po dokonaniu samooceny ucznia.
 1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po wysłuchaniu opinii:
 1. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) ocenę z zajęć edukacyjnych

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem:

 • – Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, który po raz drugi z rzędu otrzymał naganną roczną ocenę zachowania;
 • – uczeń klasy trzeciej, który po raz trzeci z rzędu otrzymał naganną roczną ocenę zachowania, nie kończy szkoły.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

 • 9

1.W ocenianiu wewnątrzszkolnym stosuje się następujące formy kontroli aktywności uczniów:

 • 1) odpowiedź ustna,
 • 2) odpowiedź pisemna:

– kartkówka obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z 1 lub 2 ostatnich tematów lekcji,

– sprawdzian lub praca klasowa jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z więcej niż 5 tematów lekcyjnych; czas trwania 1-2 godziny lekcyjne; do tej formy zaliczane są także testy osiągnięć szkolnych,

 • 3) prace domowe (ćwiczenia, notatki, utwory literackie lub plastyczne, referaty, indywidualne wypracowania literackie długoterminowe, rozwiązywanie zadań),
 • 4) aktywność na lekcji (indywidualna oraz praca w grupie; organizacja pracy grupy, komunikowanie się, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy),
 • 5) analiza notatek prowadzonych w zeszycie.
 1. Ocenianiu podlegają wszystkie formy aktywności na przedmiocie; każda forma pracy
  powinna być odnotowana w dzienniku albo w postaci punktów lub oceny w celu
  uzyskania jak najlepszej informacji o osiągnięciach ucznia.
 2. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej pisemnej kontroli wiadomości (wyjątek stanowią kartkówki) z tygodniowym wyprzedzeniem; termin tej kontroli zapisuje w dzienniku.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany podać uczniowi zakres materiału do pracy klasowej
  lub sprawdzianu.
 4. Częstotliwość oceniania określa się w następujący sposób:

1) w jednym tygodniu mogą się odbyć co najwyżej cztery sprawdziany lub cztery prace klasowe w danej klasie, lecz nie jednego dnia,

2) w ciągu dnia może się odbyć jeden sprawdzian i jedna kartkówka lub dwie kartkówki,

3) zmiana terminu pracy klasowej może odbyć się na życzenie uczniów
z zastrzeżeniem, że przy ustaleniu nowego terminu punkty 5.1 i 5.2 nie obowiązują,

4) częstotliwość oceniania na poszczególnych przedmiotach jest określona
w przedmiotowym systemie oceniania i jest zależna od tygodniowej ilości godzin
przedmiotu w danej klasie.

 1. Nauczyciel informuje uczniów o otrzymanej ocenie, w przypadku prac klasowych
  i sprawdzianów, w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni, a kartkówki jednego           tygodnia.
 2. Wszystkie prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje do końca każdego semestru.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu.
 4. Sprawdziany lub prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu
  do szkoły.
 5. Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową ocenioną na niedostateczny lub dopuszczający w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz. Otrzymana ocena jest ostateczna.

11.Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych na zasadach określonych
w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

 1. Każdą wystawioną ocenę uzasadniamy uczniom i rodzicom na ich prośbę.

 

 

 • 10

1.Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć:

 • 1) z ważnych powodów losowych,
 • 2) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni,
 • 3) raz w semestrze bez podania przyczyny,
 • 4) z powodu nieobecności w szkole związanej z reprezentowaniem szkoły na imprezach sportowych, konkursach przedmiotowych czy olimpiadach,
 • 5) problem nieprzygotowania ucznia do zajęć rozstrzyga umowa zawarta między nim,a nauczycielem.
 1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nie odrobienia pracy domowej, bądź braku zeszytu przedmiotowego. Fakty te zgłasza nauczycielowi na początku lekcji,
  w przypadku nie poinformowania nauczyciela może otrzymać ocenę niedostateczną.

 

 

 • 11

1.Klasyfikowanie semestralne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych z przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu
oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

 1. Klasyfikowanie przeprowadza się w dwóch okresach:

1) I okres-od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych (nie później jednak niż
do 20 stycznia),

2) II okres-od zakończenia ferii zimowych (lub od 21 stycznia) do końca roku szkolnego.

3.Oceny klasyfikacyjne bieżące, semestralne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty, a ocenę zachowania wychowawca klasy.

 1. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję
  do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

5.Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się wg następującej skali:

1) stopień celujący                        (6)

2) stopień bardzo dobry            (5)

3) stopień dobry               (4)

4) stopień dostateczny            (3)

5) stopień dopuszczający            (2)

6) stopień niedostateczny             (1)

6.W kontroli bieżącej dopuszcza się stosowanie szerszej skali ocen poprzez stosowanie
„+” i „-”.

 1. Nauczyciel przedmiotu może stosować punktową ocenę, która na koniec musi być
  przeliczona na ocenę wg obowiązującej skali. Opracowany przez nauczyciela system
  punktowy zatwierdza dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego (lub
  semestru) i informuje o tym Radę Pedagogiczną. Nauczyciel przedmiotu zapoznaje
  z tym systemem uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) oraz wychowawcę klasy.
 2. W przypadku stosowania przez nauczyciela oceniania punktowo-ocenowego strona
  w dzienniku podzielona jest na część punktową i ocenową.
 3. Ocena semestralna jest wypadkową ocen (co nie oznacza średniej arytmetycznej ocen)
  wystawianych za różnorodne formy aktywności ucznia i jest podsumowaniem pracy za
  cały semestr, a nie za ostatnie dwa lub trzy tygodnie.
 4. Ocena semestralna z danego przedmiotu może być niższa z powodu niskiej frekwencji ucznia na zajęciach, o ile powody nieobecności nie są uzasadnione.
 5. Ocena za II-gi semestr jest końcoworoczną i uwzględnia całoroczną pracę ucznia.

12.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Uczeń, którego średnia ocen końcoworocznych ze wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,75 i uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą zachowania otrzymuje świadectwo
  z wyróżnieniem (z biało- czerwonym paskiem).

14.Na co najmniej tydzień przed semestralnym lub końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują ucznia na lekcji o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (w przypadku zagrożenia ocena niedostateczną trzy tygodnie). W tym samym terminie wychowawca przekazuje tę informację w formie elektronicznej lub pisemnej rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. W przypadku formy pisemnej rodzice (prawni opiekunowie) poświadczają informację o przewidywanych ocenach własnoręcznym podpisem.

15.Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w warunkach i trybie zawartym w PSO.

16.Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych (końcoworocznych) określa dyrektor szkoły wewnętrznym zarządzeniem.

 

 

 

 • 12
 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę lub oceny niedostateczne jest zobowiązany do ich poprawienia na co najmniej ocenę dopuszczającą w terminie wskazanym przez nauczyciela, nie później niż do końca marca.
 3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrekcji szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Uczeń lub jego rodzice składają zastrzeżenia
  w formie pisemnej w terminie 5 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć dydaktycznych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia, dyrektor powołuje komisję, która:
 • 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia w formie pisemnej
  i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
 • 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 wchodzi dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. b)  wychowawca klasy,
 3. c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
  w danej klasie,
 4. d)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 5. e)  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. g)  przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
  z zastrzeżeniem § 52 ust.1.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający :

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a)  skład komisji,
 2. b)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
 3. c)  zadania (pytania) sprawdzające,
 4. d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a)  skład komisji,
 2. b)  termin posiedzenia komisji,
 3. c)  wynik głosowania,
 4. d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 • 13
 1. Do egzaminu poprawkowego ma prawo przystąpić każdy uczeń, który otrzymał
  w wyniku klasyfikacji rocznej jedną lub dwie ocenę niedostateczne.
 2. Chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego musi być wyrażona na piśmie do dnia
  końcowej rady klasyfikacyjnej (w formie podania do dyrekcji szkoły), przez ucznia,
  jego rodziców (opiekunów prawnych).
 1. Termin egzaminu poprawkowego ustala się na ostatni tydzień ferii letnich.
 2. Dzień, godzinę i miejsce przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni zostają powiadomieni o terminie egzaminu poprawkowego w ciągu 7 dni od jego ustalenia.
 3. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje trzyosobową komisję w składzie:
 • 1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą jako
  przewodniczący komisji,
 • 2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator,
 • 3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.
 1. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisjiegzaminacyjnej lub w przypadku choroby, wówczas na jego miejsce dyrektor powołuje innego       nauczyciela tego przedmiotu z macierzystej lub innej szkoły. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
  z dyrektorem tej szkoły.
 2. Egzamin poprawkowy musi być przeprowadzony w formie ustnej i pisemnej
  z wyjątkiem przedmiotów: technologia informacyjna, informatyka i wychowanie fizyczne. Z tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne opracowuje egzaminator,
  a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać osiągnięciom ucznia na ocenę dopuszczającą.
 4. Komisja, której mowa w ustępie 5 może na podstawie przeprowadzonego egzaminu poprawkowego:
  a)podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
  b) pozostawić ocenę niedostateczną w mocy.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.Uczeń, który z powodu choroby (zaświadczenie lekarskie) nie mógł przystąpić
do egzaminu poprawkowego w określonym terminie, może przystąpić do niego
w następnym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – nie później niż do końca września.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

13.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogązgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w ciągu 5 dni od egzaminu poprawkowego.

14.Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Ustalona przez nią ocena jest ostateczna.

 1. Szczegółowe zasady i warunki przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w ust. 14 są takie same jak określono w ust. 4-12.
 2. Do egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów może być dopuszczony uczeń, który:
 • 1) nie miał oceny niedostatecznej śródrocznej z tych przedmiotów,
 • 2) otrzymał co najmniej ocenę poprawną zachowania.

 

 

 • 14

1.Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć
obowiązkowych z wyjątkiem wychowania fizycznego (z zajęć wychowania
fizycznego może być zwolniony).

2.Uczeń nie jest klasyfikowany, jeżeli z powodu nieobecności przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia nie ma podstaw do ustalenia mu śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 2. Jeżeli wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione, na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów złożoną na piśmie, dyrektor szkoły wyznacza egzamin klasyfikacyjny.

5.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminów klasyfikacyjnych
ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

6.Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje dwuosobową komisję, w skład której wchodzi:

 • 1) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator,
 • 2) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony jest w formie ustnej i pisemnej, z wyjątkiem takich przedmiotów jak technologia informacyjna, informatyka oraz wychowanie fizyczne. Z tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

8.Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne opracowuje egzaminator,
a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać całej skali ocen (1- 6).

 1. Komisja klasyfikacyjna na podstawie przeprowadzonego egzaminu może:
 • 1) wystawić ocenę pozytywną (2-6), która decyduje o zaliczeniu semestru lub promocji do klasy programowo wyższej,
 • 2) wystawić ocenę niedostateczną, która decyduje o nie zaliczeniu semestru lub braku promocji do klasy programowo wyższej.

 

 • 15

1.Uczeń dopuszczony do egzaminów klasyfikacyjnych nie może ich zdawać więcej niż dwa dziennie.

2.Jeżeli uczeń przystępujący do kilku egzaminów klasyfikacyjnych, choć z jednego
z nich otrzymał ocenę niedostateczną nie przystępuje już do dalszych egzaminów.

3.Uczeń, który decyzją Rady Pedagogicznej nie został dopuszczony do egzaminu
klasyfikacyjnego na koniec I semestru, nie może być klasyfikowany na koniec roku
szkolnego.

 

 • 16

1.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 • 1) realizujący indywidualny program lub tok nauki,
 • 2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

2.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmujeobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny
z zachowania.

4.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą
i realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą:

 • 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierownicze stanowisko- jako przewodniczący komisji,
 • 2) nauczyciel zajęć edukacyjnych.

5.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 1. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.

 

 • 17

1.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik ustalony przez
komisję.
Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzający dzień zakończenia rocznych (śródrocznych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3.Roczny egzamin klasyfikacyjny ucznia klasy trzeciej przeprowadza się nie później niż dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

4.Uczeń, który z powodu choroby (zaświadczenie lekarskie) nie może przystąpić
do egzaminu klasyfikacyjnego w określonym terminie, może przystąpić do niego
w następnym terminiewyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż
do 15 marca (semestr zimowy) i nie później niż do 15 września (semestr letni).

5.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.Uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

7.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
z zastrzeżeniem §51 WSO.

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej”. Uczeń promowany warunkowo do klasy programowo wyższej ma obowiązek uzupełnić wskazane braki materiału do końca pierwszego semestru . Nauczyciel przedmiotu określa formę i termin. Niezaliczenie tego materiału ma wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną.

 

 

 • 18
 1. Uczeń kończy szkołę i uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej oraz klasach programowo niższych są wyższe od oceny niedostatecznej.

2.Uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 1. Uczeń, który otrzymał świadectwo ukończenia szkoły oraz złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym.
 2. Przystąpienie do egzaminu maturalnego zawarte są w innych dokumentach.

 

 

 • 19

1.WSO poddajemy weryfikacji po każdym skończonym roku szkolnym.

2.Wszelkie zmiany w WSO dokonuje Rada Pedagogiczna na mocy uchwały.

 

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2014 z dnia 18 września 2014r.

Dodaj komentarz

Or